आवधिक बचत

 

अवधि


त्रैमासिक ब्याजदर


 वार्षिक ब्याजदर


 एकमुष्ट भुक्तानी


३ महिना


  ९%


     –


  ९%


६ महिना


   १%


     –


  १.५%


१ वर्ष


   १%


 १.५%


  १.५%


२ वर्ष


   १.५%


 १.७५%


   १%


३ वर्ष 

   १%

 १.२५%

   .५%