पञ्चकन्या लखपती योजना

मासिक किस्ता


अवधि (वर्ष)


            भुक्तानी रकम


१,०००।–


   ३।४।५


  ४२,००० । ६०,०००। ८०,०००


२,०००।–


   ३।४।५


  ८४,००० । १,२०,००० । १,६०,०००


५,०००।–


   ३।४।५


 २,१०,००० । ३,००,०० । ४,००,०००


१०,०००।–


   ३।४।५


 ४,२०,००० । ६,००,००० । ८,००,०००


२५,०००।–

   ३।४।५

१०,५०,००० । १५,००,००० । २०,००,०००