बाल शैक्षिक बचत

अवधि

ब्याजदर

ब्याज गणना


१ वर्ष


९%


   त्रैमासिक दैनिक माैज्दातमा


२ वर्ष


१०%


   त्रैमासिक दैनिक माैज्दातमा


३ वर्ष


.५%


   त्रैमासिक दैनिक माैज्दातमा